SLIM-regeling per 1 september 2023 gewijzigd

Met ingang van 1 september 2023 wordt de SLIM-regeling op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen vindt u in dit nieuwsbericht.

Een nieuwe weigeringsgrond is aan de regeling toegevoegd

De weigeringsgrond voorkomt dat aanvragers subsidie kunnen aanvragen voor activiteit a of c, op het moment dat de aanvrager nog een project voor activiteit a of c heeft lopen. Dit betekent dat pas wanneer het project is afgerond, de einddeclaratie is ingediend en de subsidie door Uitvoering Van Beleid (UVB) is vastgesteld er een nieuwe subsidie voor dezelfde activiteit kan worden aangevraagd. Aanvragers kunnen wel een andere activiteit aanvragen. De SLIM-regeling is een populaire regeling en kent een beperkt budget. Om iedere onderneming een eerlijke kans te geven op de SLIM-subsidie is deze weigeringsgrond opgenomen.

Verval verplichte nihilstelling

De SLIM-regeling stelt in artikel 24, vierde lid, dat een subsidieontvanger tenminste 60% van de begrote projectkosten voor de aangevraagde activiteiten moet realiseren. Wanneer dit niet het geval is, moet het subsidiebedrag op nihil worden vastgesteld. Met deze wijzigingsregeling blijft het uitgangspunt om 60% van de begrote projectkosten te maken, maar kan UVB de subsidie in plaats van nihil ook op een lager bedrag dan is aangevraagd, vaststellen. Dat geeft UVB de mogelijkheid om rekening te houden met bepaalde omstandigheden van aanvragers.

Ophoging plafonds

Het subsidieplafond voor subsidies op grond van hoofdstuk 3, samenwerkingsverbanden, wordt voor het huidige tijdvak opgehoogd van 17,5 naar € 20,5 miljoen. Hiermee kunnen we een groter deel van de aangevraagde projecten verlenen.

Het subsidieplafond voor subsidies op grond van hoofdstuk 2, midden- en kleinbedrijven, wordt voor het tijdvak september 2023 opgehoogd van € 14,2 miljoen naar € 14,57 miljoen.

De gewijzigde regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Volg de link naar de wijziging: Staatscourant 2023, 20326 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)