Publicatie eindrapport procesevaluatie ESF deel van REACT-EU 2020-2024

Om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie tegen te gaan heeft de Europese Commissie 280 miljoen euro toegevoegd aan het Nederlands deel van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en is een apart programma opgezet, namelijk REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

Dit is het eerste rapport in kader van het programma Evaluatie REACT-EU. Het betreft een procesevaluatie van de aanvraagfase.

Het onderzoek gaat in op de ervaringen van aanvragers en de uitvoerder. Ook wordt de juistheid van de veronderstellingen achter het programma getoetst. Ten slotte wordt ingegaan op de leerpunten voor toekomstige programma’s in het bijzonder voor de situatie waar in korte tijd een complexe regeling opgezet moet worden.

Er volgen nog een procesevaluatie eindfase (2024) en een tussentijdse (2023) en een eindevaluatie (2024) van de effecten.