Evaluatie SLIM-regeling: eerste twee rapporten beschikbaar

Onlangs verschenen twee rapporten in het kader van de evaluatie van de subsidieregeling SLIM. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat er vanuit het mkb veel belangstelling is voor deze subsidieregeling.

Het ministerie van SZW heeft de onderzoeksbureaus SEOR en Ockham-IPS opdracht gegeven een effectevaluatie uit te voeren van de SLIM-regeling. Om de effectiviteit te meten is eerst een nulmeting uitgevoerd, waarmee de huidige stand van zaken in beeld gebracht wordt van de leercultuur en deelname aan scholing en ontwikkeling bij de bedrijven die een SLIM-subsidie hebben aangevraagd. Na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt een eindmeting uitgevoerd onder de gesubsidieerde bedrijven en samenwerkingsverbanden om het effect te meten van de gesubsidieerde activiteiten.

Daarnaast is een procesevaluatie uitgevoerd van de aanvraag- en beoordelingsprocedures van de SLIM-regeling, zoals deze in het eerste jaar van de SLIM-regeling zijn gevolgd (2020).

Belangrijkste conclusies procesevaluatie

  • Uit het onderzoek blijkt dat er bij mkb-bedrijven veel belangstelling is voor de SLIM-regeling.
  • De gekozen opzet en inrichting van het aanvraag- en beoordelingsproces van de SLIM-regeling wordt door een ruime meerderheid van de aanvragers positief gewaardeerd. Er zijn enkele aspecten die door de aanvragers minder positief worden beoordeeld; hierop hebben de onderzoekers aanbevelingen geformuleerd.

Volg de link om de procesevaluatie te bekijken..

Belangrijkste conclusies nulmeting

  • Er kon voor vier soorten activiteiten subsidie worden aangevraagd. Activiteit C (ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodes) is het meest aangevraagd (38%), gevolgd door activiteit A (bedrijfsdoorlichting) (32%) en activiteit B (loopbaan- of ontwikkeladvies) (28%). Mkb-ondernemingen vragen relatief weinig activiteit D aan (praktijkleerplaatsen) (3%) .
  • Ruim driekwart van de mkb-bedrijven (79%) voert ontwikkelgesprekken met medewerkers.
  • Iets meer dan de helft van de mkb’ers stelt regelmatig de behoefte aan competenties vast voor hun bedrijf.
  • Ook in ruim de helft van de bedrijven is een afdeling of medewerker verantwoordelijk voor leer- en ontwikkelingsactiviteiten.
  • De helft van de bedrijven beschikt over een jaarlijks opleidingsbudget voor medewerkers.
  • Gemiddeld heeft bijna de helft van de medewerkers in het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan opleidingen/cursussen en trainingen.

Volg de link om de nulmeting te bekijken.