Nieuwsbrief Ontwikkeladvies 45-plussers november 2018

Hieronder treft u de derde nieuwsbrief over de voortgang van het gebruik van het ontwikkeladvies voor 45-plussers aan.

Gebruik

De onderstaande tabel geeft een weergave op basis van de registraties bij Regioplan van de ontwikkeladviezen.

Ontwikkeladviestraject: aantal geregistreerde deelnemers

TOTAAL      

Secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten

         511

                                 Cateringmedewerkers

         106

Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra de detailhandel

         167

Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en 
                                      publiekszaken

         174

Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het
             Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers 

           49

                                     Schoonmakers

         162

Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de           
                                   ambulancedienst

           59

                                   Primair onderwijs

         219

                                Secundair onderwijs

           72

                                             Totaal

      1519

De laatste weken is er geen stijging in de registraties waar te nemen. De aanvragen zijn weer afgenomen naar tussen de 30-40 per week. Dit is te laag om het gewenste aantal verstrekte adviezen op 1 juli 2019 te bereiken.

Definiering doelgroepen

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat SZW bezig was aan een correctie van de doelgroepomschrijvingen. Met de regelwijziging van maart 2018 was beoogd de doelgroepen nader te specificeren omdat er onduidelijkheid was over wat wel en wat niet tot de doelgroep behoorde. Deze nadere specificering heeft er echter in een aantal gevallen ook toe geleid dat sommige beroepen die wel beoogd waren om deel te kunnen nemen, als gevolg van die specificering, toch moesten worden afgewezen. Dat was niet onze bedoeling. Inmiddels heeft er met terugwerkende kracht vanaf 28 maart 2018 een correctie plaatsgevonden.

De nieuwe doelgroep omschrijvingen zijn:

a. secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers voor zover geen sprake is van:
1. een administratieve-, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfunctie;
2. een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn; en
3. een dienstbetrekking in de sector Rijk,  
b. werkenden in beroepen in de cateringbranche;
c.  werkenden in de sector detailhandel en in fysieke winkels in de reisbranche;
d. gemeenteambtenaren;
e. buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers, voor zover niet werkzaam in de sector Rijk;
f. schoonmakers, voor zover geen sprake is van een dienstbetrekking in de sector zorg en welzijn en in de sector Rijk,
g. ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst;
h. werkenden in de sector primair onderwijs;
i.  werkenden in de sector middelbaar beroepsonderwijs.

Tevens is de eis dat de subsidieaanvraag binnen 6 weken na afronding moet worden ingediend komen te vervallen.

De subsidieuitvoerder UVB zal alle subsidieaanvragen die op grond van beroepsgroep of tijdstip indiening zijn afgewezen opnieuw beoordelen. Subsidieaanvragers hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.