Wijziging Subsidieregeling ESF 2014-2020

Op 29 december 2016 is in de Staatscourant een wijziging op de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd. Hieronder lichten wij de wijzigingen kort toe.

Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen

Voor het tijdvak in november 2016 is 13 miljoen  beschikbaar gesteld voor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Het aantal aanvragen was fors hoger dan het beschikbare budget.  Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag,  is het plafond verhoogd naar 30 miljoen. Om de grote hoeveelheid extra aanvragen te kunnen beoordelen, wordt  de beslistermijn verruimd naar 30 weken.

Dit  ESF-thema  richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Het grote aantal aanvragen is een teken dat werkgevers oog hebben voor de vitaliteit van hun medewerkers en hiervoor de ESF-gelden weten te vinden.  

Actieve Inclusie

De gepubliceerde  regelwijziging heeft voor wat betreft Actieve Inclusie betrekking op een verdere administratieve lastenverlichting. Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Aanpassing op drie onderdelen

  • Het subsidieplafond van de regeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen wordt verhoogd en de beslistermijn is verruimd  naar 30 weken.
  • De doelgroepbepaling VSO/PRO wordt beperkt tot inschrijving aan een VSO/PRO school. De eisen inzake leeftijd of leerjaar, alsmede indicering komen met terugwerkende kracht te vervallen. Toetsing op de inschrijving aan een VSO/PRO alsmede de subsidiabilteit van de activiteiten blijft onverminderd van kracht.
  • Een verdere uitwerking van vereenvoudigde kostenopties bij Actieve Inclusie. Kosten kunnen mogelijk op initiatief van SZW worden gestandaardiseerd. Deze mogelijkheid is nu ook expliciet opgenomen in de subsidieregeling. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij het Agentschap SZW.