Uitvoeringsbeslissingen Actie J

Op deze pagina leest u de uitvoeringsbeslissingen met betrekking tot Actie J.

Beslissing 334
In de herziene subsidieregeling ESF 2007-2013 is in artikel 1 de 'jongere' gedefinieerd als een persoon van 15 tot 28 jaar. Hoe om te gaan met jongeren die gedurende deelname aan een project 28 jaar worden?

Het moment van instroom in het project is bepalend of de desbetreffende deelnemer voor subsidie in aanmerking komt. Als een deelnemer gedurende het project 28 jaar wordt (of in een uiterst geval 29 jaar) kan deze tot de einddatum van het project mee blijven doen.

Beslissing 341
Hoe moet een gemeente loonkostensubsidie toerekenen/verantwoorden?

Bij verantwoording van de loonkostensubsidie moet worden aangesloten bij de gemeentelijke regeling. De verantwoording van loonkostensubsidie kan daarom per project verschillen.
Algemeen geldt:

  • Indien de loonkostensubsidie eenmalig wordt verstrekt, dan is het moment waarop de  verplichting wordt aangegaan bepalend voor het verstrekken van de loonkostensubsidie. Dit moment moet binnen de projectperiode vallen. Het bedrag moet conform de ESF-regeling binnen zes weken betaald zijn na indienen van de einddeclaratie. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met een eventuele terugbetalingsregeling van de gemeente m.b.t. het verstrekken van de loonkostensubsidie.
  • Indien de subsidie maandelijks wordt verstrekt of wordt beoordeeld, dan dient de subsidie toegerekend te worden naar het aantal maanden. In dit geval komen alleen de maanden, die vallen binnen de projectperiode voor subsidie in aanmerking.

Beslissing 332
Met de regelwijziging van 30 september 2010 is doelgroep arbeidsbelemmerden uitgebreid met personen die naar het oordeel van een college van B&W behoren tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 sub e van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie. Is de loondispensatie zelf ook subsidiabel binnen Actie A en J?

Loondispensatie en loonkostensubsidie komen binnen Actie A niet voor subsidie in aanmerking. Loonkostensubsidie komt binnen Actie J wel voor subsidie in aanmerking. Bij loondispensatie is er sprake van een uitkering en een uitkering komt niet voor subsidie in aanmerking, ook niet binnen Actie J.

Beslissing 340
Hoe moet marktconformiteit aangetoond worden als een aanbesteding volgens het 2B regime vormvrij is uitgevoerd?

Om te kunnen voldoen aan de eis omtrent technische specificaties behorend bij het verlicht regime moet markconformiteit worden aangetoond door een drie offerte procedure. Volgens artikel 13 lid 3 kan de marktconformiteit voor opdrachten met een financieel belang aangetoond worden door een (niet-) openbare aanbesteding uit te voeren. Voor een 2B dienst – zoals re-integratietrajecten – kan voor een aanbesteding het beperkt regime worden toegepast (HPA p28).

Beslissing 333
Op welke manier moet voor de activiteit ‘leerlingbegeleiding’, naast de urenstaten, de prestatie worden aangetoond?

Bij de activiteit ‘leerlingbegeleiding’ is het niet altijd mogelijk is om met presentielijsten te werken. Soms zijn de begeleiders bezig met het bemiddelen van jongeren naar een baan, waardoor ze alleen met bedrijven bellen. Een andere keer bellen ze met een jongere, etc.
 Het verdient de voorkeur dat de prestaties bij de leerlingbegeleiding onderbouwd worden door middel van getekende presentielijsten op deelnemersniveau. Echter, op grond van de grote verscheidenheid aan contacten is het niet altijd mogelijk alle activiteiten aan individuele deelnemers toe te rekenen. 

Naast de urenstaat kan daarom globaal worden aangeven welke acties in de bestede tijd zijn gedaan (bijvoorbeeld: 30 bedrijven gebeld voor vacatures of 15 jongeren gebeld t.b.v. begeleiding). De verantwoorde activiteiten die niet door middel van presentielijsten kunnen worden aangetoond dienen in redelijke verhouding te staan tot de overige directe activiteiten waarvan de prestatieverantwoording wel onomstotelijk is vast te stellen.De verantwoording van de uren en de uitgevoerde activiteiten mogen op doelgroepniveau verantwoord worden.

Beslissing 339
Onder welke voorwaarden kan er sprake zijn van een unieke aanbieder zodat er niet aanbesteed hoeft te worden om de marktconformiteit van het aangeboden product te toetsen?

Gemeenten zijn aanbestedende diensten. Een WSW-bedrijf wordt niet als unieke aanbieder aangemerkt. Er dient voldaan te worden aan de criteria van artikel 15 BOA om als unieke aanbieder aangemerkt te worden. Indien het sociale werkvoorziening betreft, dan moet de aanbestedende dienst ( de gemeente) in de aankondiging vermelden dat de overheidsopdracht is voorbehouden aan sociale werkvoorzieningen ( art. 19 tweede lid, BOA). Als dat niet is gebeurd, geldt de uitzondering niet.