5.2 Te volgen procedure

In het onderstaand overzicht zijn de te volgen procedures met bijbehorende drempelwaarden

weergegeven. Uitvoering Van Beleid  hanteert deze grenzen ook voor de controle op de externe kosten. Deze procedures worden in paragraaf 5.3 verder toegelicht.

Indien u aanbestedingsplichtig bent, dient u afhankelijk van de waarde van uw opdracht te voldoen aan de procedures zoals vermeld onder A, B, C en D in onderstaande tabel. Aanbestedingsplichtige organisaties dienen bij opdrachten vanaf € 50.000 aan de nationale of Europese aanbestedingsprocedures te voldoen. Indien u wilt afwijken van onderstaande tabel zult u dit gemotiveerd moeten doen (comply or explain).

Procedure: Drempelbedragen:
Te volgen procedure
A. Enkelvoudig onderhandse procedure: tot € 50.000
B. Meervoudig onderhandse procedure: vanaf € 50.000 (en Sociale en andere specifieke diensten tot € 750.000)
C. Nationale aanbesteding: vanaf € 50.000 (en Sociale en andere specifieke diensten tot € 750.000)
D. Europese aanbesteding (drempelwaarden 2018 en 2019)[4]

Leveringen en diensten: vanaf € 144.000 (centrale overheid) en vanaf € 221.000 (decentrale overheid); werken: vanaf  € 5.548.000 (Richtlijn 2014/24/EG)

Leveringen en diensten speciale sectoren Vanaf: € 443.000; werken: vanaf  € 5.548.000  (Richtlijn 2014/25/EG en 2009/81/EG)

Onder onderdeel D van de procedures wordt gesproken over Werken, Leveringen en Diensten. Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen. Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.
Bij ESF-projecten zult u in de praktijk veelal te maken hebben met diensten.

Bij de keuze van de toe te passen procedure dient u de Gids Proportionaliteit in acht te nemen.

Relevante informatie

Q&A 17: Tendernet
Q&A 87: Marktconformiteit en BTW
Q&A 88: Relevante informatie bij facturen lager dan € 50.000
Q&A 104: Grensoverschrijdend belang

[4] De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.