5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de marktconformiteit van opdrachten binnen het project die bij derden worden geplaatst. Het aantonen van marktconformiteit is van belang, omdat het declareren van bovenmatige kosten niet geaccepteerd wordt. Voor opdrachten moet de marktconformiteit aangetoond worden. Hoe dit aangetoond kan worden is mede afhankelijk van het feit of de organisatie die inkoopt aanbestedingsplichtig is of niet. Ingevolge artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 (Aw) is een aanbestedende dienst: ‘de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling  dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen’.

Er is een aantal (wettelijke) kaders die van toepassing kunnen zijn op een opdracht. Allereerst kan de Aw relevant zijn. Deze wet is vanaf 1 april 2013 in werking getreden en laatst gewijzigd per 1 juli 2016 in verband met de implementatie van de meest recente Europese aanbestedingsrichtlijnen voor leveringen, diensten en werken (2014/24/EG). Daarnaast zijn de richtlijnen betrekking tot concessies en nutssectoren (2014/23/EG en 2014/25/EG) in deze wet opgenomen. ). 
Tevens kunnen het Aanbestedingsbesluit en het Aanbestedingsreglement Werken van toepassing zijn. Tot slot is in vrijwel alle gevallen de Gids Proportionaliteit relevant.[³] Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Dit beginsel is uitgewerkt in de Gids proportionaliteit. Het verplichte gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. Aanbestedende diensten kunnen slechts gemotiveerd afwijken van onderdelen van de Gids Proportionaliteit. Hierdoor is de Gids Proportionaliteit een belangrijk documentvoor de aanbestedingspraktijk. Uw eigen inkoopafdeling is zelf verantwoordelijk voor het juist hanteren van de regels op het gebied van marktconformiteit en aanbesteding. In deze HPA geven wij enkel een toelichting over de wijze waarop wij marktconformiteit toetsen in ESF-projecten en welke gegevens we daarvoor nodig hebben.

Daarnaast is ook veel informatie over inkoop- aanbestedingsvraagstukken te vinden bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden met informatie, advies, instrumenten en praktische tips voor iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten (www.pianoo.nl). Aangeraden wordt om voorafgaande aan inkoop- en/of aanbesteding altijd kennis te nemen van de meest recente publicaties van PIANOo.

[³] De tekst van de Aw 2012, het Aanbestedingsbesluit en van de Gids Proportionaliteit kunt u vinden via https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/herziene-gids-proportionaliteit