Nieuw ESF-programma in de maak

In 2021 start weer een nieuw ESF-programma voor de periode 2021-2027. In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de Europese begroting. Ondertussen formuleert het ministerie van SZW de uitgangspunten voor het toekomstige ESF+. Ook is gestart met de werkzaamheden voor de inrichting van het bijbehorende programma.

Hoe hoog het ESF-budget wordt voor Nederland? ‘Dat is nog niet precies bekend, het onderhandelingsproces in Brussel is nog in volle gang. Maar we hebben een voorzichtige verwachting dat Nederland ongeveer hetzelfde bedrag krijgt als in de huidige periode’, aldus Pieter Melis, coördinerend beleidsmedewerker bij SZW. Achter de schermen werkt hij aan de contouren van het nieuwe programma. ‘We zijn druk in gesprek met zowel de Europese Commissie als met onze ESF-contacten in Nederland, zoals gemeenten en sociale partners.’

Focus op kwetsbaren

‘De uitgangspunten van het ESF-programma voor 2021-2027 staan op papier’, vertelt Gerard Slotema, projectleider invoering ESF+. ‘Met het nieuwe programma willen we focussen op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zowel werkzoekenden als werkenden. Dit zijn de mensen die de ondersteuning het meest nodig hebben. De werkzoekenden om aan het werk te komen en de werkenden om aan het werk te blijven. Het doel is dat beide groepen duurzaam aan het werk blijven, ook als de arbeidsmarkt verandert door bijvoorbeeld digitalisering en robotisering.’ 

Arbeidsmarktregio’s

In het toekomstige ESF-programma staan de 35 arbeidsmarktregio’s centraal. Hiermee wordt voortgeborduurd op de bestaande ESF-structuur en op de bredere samenwerkingsstructuren in die regio’s. Gerard Slotema: ‘We willen dat in die 35 regio’s door de verschillende samenwerkingspartners wordt gekeken hoe de ESF-middelen worden ingezet.’ Pieter Melis: ‘Die samenwerking tussen verschillende partners in de arbeidsmarktregio is zo belangrijk om de juiste match te kunnen maken. Er zijn volop kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijk is er een groep die niet aan het werk komt. We willen dat mensen worden klaargestoomd voor werk dat er daadwerkelijk is. En dat kan per regio verschillen.’

Vernieuwingen

Gerard Slotema: ‘Verder overwegen we om in de nieuwe ESF-periode langjarige trajecten te stimuleren. We merken dat een jaar veel te kort is om een project op poten te zetten. Zelfs twee jaar is daarvoor niet genoeg. Daarnaast is het plan om de afrekening eenvoudiger te maken. Het voorstel is om niet meer af te rekenen op alle gemaakte kosten maar op de resultaten die je boekt. Bijvoorbeeld: een x bedrag afrekenen voor elke werkzoekende die je aan het werk helpt. Die vereenvoudiging wordt een interessante uitdaging. Het moet natuurlijk goed verantwoord worden. Maar uiteindelijk gaat het om de resultaten.’

En nu?

‘Er is een programmeringsstuurgroep die nu meedenkt over het programma. Daarin overleggen we onder meer met gemeenten, sociale partners en andere ministeries’, vertelt Pieter Melis. ‘We hopen medio 2020 het programma in te kunnen dienen bij de Europese Commissie. Als dat lukt, kunnen we begin 2021 van start.’ Uitvoering Van Beleid van SZW gaat het nieuwe ESF-programma uitvoeren. Gerard Slotema: ‘Het kabinet wil dit voortzetten, vanwege de goede ervaringen en resultaten met het ESF-programma 2014-2020.’  

Niet meer afrekenen op de gemaakte kosten, maar op de resultaten die je boekt

Lees meer over de uitgangspunten van het nieuwe ESF-programma.

Pieter en Gerard
Pieter Melis en Gerard Slotema