Welke DI kosten en -activiteiten zijn niet subsidiabel?

De volgende DI-kosten zijn niet subsidiabel:

Artikel 20 van de regeling

 De volgende activiteiten zijn niet subsidiabel:

  • Activiteiten die wettelijke verplicht zijn, zoals het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie;
  • regulier of formeel onderwijs, waaronder reguliere basisvaardigheden (digitale vaardigheden,
  • rekenen en taal), de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en derde leerweg;
  • kwalificerende scholing gericht op het behalen van een diploma of een certificaat;
  • Praktijk,- of werkleerplaatsen;
  • EVC-trajecten;
  • Van werk naar werk (VWNW) begeleiding na ontslag of bij reorganisatie.

Zie ook artikel a tot en met h van de regeling.

Deze activiteiten zijn voornamelijk niet subsidiabel, omdat ze gelden als een wettelijke verplichting van de werkgever of al worden of zijn gesubsidieerd in andere (subsidie)regelingen. U kunt dit ook terugvinden in de algemene toelichting bij de regeling, op pagina 24.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.