Moet de sectoranalyse in het kader van de MDIEU-subsidies twee keer worden opgeleverd door hetzelfde samenwerkingsverband?

Als een samenwerkingsverband subsidie heeft ontvangen voor het opstellen van een sectoranalyse en het samenwerkingsverband ook een aanvraag indient voor een activiteitenplan, dan moet de sectoranalyse twee maal worden ingediend bij UVB. De sectoranalyse is zowel nodig voor het kunnen vaststellen van de subsidie van 20.000 euro, als voor het beoordelen van de subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. Soms zit er namelijk wat meer tijd tussen deze twee processen, en zal de sectoranalyse moeten worden geactualiseerd. Ook gebeurt het dat sectoren na afronding van de analyses besluiten een nieuw samenwerkingsverband te sluiten en samen op te trekken in de aanvraag voor een activiteitenplan. De bestaande sectoranalyses zullen dan moeten worden samengevoegd. Om deze redenen is ervoor gekozen alle samenwerkingsverbanden bij het indienen van hun aanvraag voor een activiteitenplan altijd te vragen de sectoranalyse opnieuw bij te voegen.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.