Overzicht aanvraagcriteria – activiteitenplan

Binnen de MDIEU kunt u een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan indienen. Op deze pagina worden de belangrijkste eisen aan de aanvraag toegelicht. Als u meer wilt weten, kunt u op de pagina regelgeving terecht. Daar vindt u onder meer de actuele versie van de subsidieregeling en de Handleiding projectadministratie.

De subsidieaanvraag zelf is digitaal. Bij het aanvraagformulier dient u een aantal bijlagen te uploaden. De formats voor deze bijlagen vindt u op de pagina Uitvoeren en verantwoorden. U wordt geadviseerd eerst de benodigde formats in te vullen, alvorens u het digitale aanvraagformulier invult.

Het samenwerkingsverband en de hoofdaanvrager

De subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door een hoofdaanvrager die een samenwerkingsverband vertegenwoordigt. Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie. Andere organisaties in een sector zoals, maar niet uitsluitend, O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties kunnen zich ook aansluiten bij een samenwerkingsverband.

De samenwerking van de partijen moet worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor deze overeenkomst is een format gemaakt. In deze overeenkomst wordt onder andere de hoofdaanvrager aangewezen. Partijen die hoofdaanvrager kunnen zijn, zijn een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O- of A&O-fonds. De gekozen partij moet ten minste twee jaar bestaan. De hoofdaanvrager wordt gemachtigd het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen bij de aanvraag van de subsidie. De samenwerkingsovereenkomst moet worden ondertekend door daartoe bevoegde personen. Dit kan blijken uit de statuten, openbare KvK-informatie of uit bij de aanvraag mee te sturen machtigingen.

Thema’s en voorwaarden voor subsidie

Het hart van de aanvraag is het activiteitenplan. Het activiteitenplan moet zijn gebaseerd op een sectoranalyse. Voor deze sectoranalyse heeft u wellicht subsidie ontvangen. Maar dat is niet verplicht: het is ook toegestaan een analyse te gebruiken waarvoor u geen subsidie heeft aangevraagd.
De sectoranalyse heeft in beeld gebracht wat de knelpunten en oplossingsrichtingen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector zijn. Het activiteitenplan vloeit hieruit voort. Het model voor het activiteitenplan vindt u onder Uitvoeren en verantwoorden.

Vijf thema’s
In de regeling MDIEU zijn vijf thema’s benoemd. Het activiteitenplan moet betrekking hebben op een of meerdere van die thema’s.

  • A. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • B. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • C. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  • D. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan; en
  • E. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

De thema’s a tot en met d zien op duurzame inzetbaarheid (DI). Het activiteitenplan moet altijd activiteiten bevatten die onder een van deze thema’s passen. Het is niet toegestaan in een activiteitenplan alleen regelingen voor eerder uittreden, bedoeld in thema e, op te nemen.

In de zogenoemde Menukaart MDIEU-regeling zijn de thema’s a tot en met d verder toegelicht en voorzien van voorbeelden van activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen. Voor meer informatie over regelingen rondom eerder uittreden (RVU) kunt u de Handreiking RVU  raadplegen.

Verdeling subsidie over RVU en DI en ondergrens
Minimaal 25% van het aan te vragen subsidiebedrag moet betrekking hebben op DI-activiteiten. Meer mag ook; minder niet. Dit betekent ook dat maximaal 75% van het aangevraagde subsidiebedrag besteed kan worden aan RVU.
Voor iedere subsidieaanvraag geldt een drempelbedrag. De aangevraagde subsidie, minus de subsidie voor de overhead, moet minimaal € 125.000 zijn.

Subsidiepercentages en cofinanciering

In de regeling zijn twee subsidiepercentages opgenomen. De activiteiten binnen de DI-thema’s komen voor 50% subsidie in aanmerking. De RVU uitkeringen kunnen voor 25% worden gesubsidieerd. De kosten van de controlewerkzaamheden van de accountant, de directe projectmanagementkosten en de toeslag ter dekking van de overhead worden voor 50% gesubsidieerd. De resterende benodigde financiering komt voor rekening van het samenwerkingsverband. Het is belangrijk dat binnen het samenwerkingsverband hierover goede afspraken worden gemaakt. Het is niet toegestaan dit deel van de projectkosten te financiering met bijvoorbeeld andere overheidssubsidies.

In het subsidiepercentage voor de RVU’s kunt u een differentiatie aanbrengen. Het is mogelijk RVU’s die zijn overeengekomen door kleine ondernemingen te begunstigen ten opzichte van de overige ondernemingen binnen de sector in een verhouding van 2:1. Een kleine onderneming is een onderneming waarin minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal kleiner is dan € 5 miljoen. De keuze tot differentiatie moet in het activiteitenplan worden gemaakt en mag in de uitvoering van het plan niet meer worden veranderd.

Projectperiode activiteitenplan

De projectperiode van een activiteitenplan is maximaal 24 maanden. De start- en einddatum van het project bepaalt u zelf. Wel moet de startdatum liggen in de periode van de datum van indiening van de aanvraag en drie maanden na de datum waarop de subsidie is verleend. De einddatum is maximaal 24 maanden na de startdatum maar mag ook eerder zijn.

De DI-activiteiten in het activiteitenplan moeten gepland worden binnen de projectperiode. Kosten van DI-activiteiten buiten de projectperiode komen niet voor subsidie in aanmerking.

De kosten voor RVU’s die zijn gestart in de projectperiode zijn subsidiabel. Ook wanneer de maandelijkse uitbetalingen doorlopen na afloop van de projectperiode. In de eerste twee aanvraagtijdvakken voor activiteitenplannen zijn RVU’s die gestart zijn voor aanvang van de projectperiode onder voorwaarden ook subsidiabel. Raadpleeg hiervoor de subsidieregeling MDIEU.

Contact

Mocht u vragen hebben over de aanvraagcriteria voor activiteitenplannen in het kader van de MDIEU, dan kunt u contact opnemen met Uitvoering Van Beleid door een e-mail te sturen naar postbus.MDI-EU@minszw.nl.