Aanvragen - activiteitenplan

Op deze pagina kunt u lezen hoe het proces van subsidieaanvraag tot en met subsidievaststelling in zijn werk zal gaan. Per stap wordt op hoofdlijnen uitgelegd wat er gebeurt. U kunt lezen wat u heeft te doen, waar u formats kunt vinden en wat de doorlooptijden zijn. Als u meer wilt weten dan de hoofdlijnen, kunt u de regeling raadplegen en de handleidingprojectadministratie. Hier vindt u onder meer de actuele tekst van de regeling MDIEU en de Handleiding projectadministratie.

Eerst registreren als aanvrager

Bent u van plan een subsidieaanvraag in te dienen? Registreert u zich dan eerst als aanvrager op Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Dit kan met ingang van 10 mei 2021. Dit geldt ook als u al een account heeft aangemaakt voor de subsidieaanvraag voor de sectoranalyse

Heeft u nog geen account? Dan maakt u eerst een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. Een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Op het subsidieportaal kunt u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien dat u als aanvrager bent geregistreerd. Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. Deze handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag indienen van maandag 1 juni 2021, 9:00 uur, tot en met vrijdag 30 juli 2021, 17.00 uur. Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De eerstvolgende mogelijkheid voor een aanvraag is begin 2022, wanneer het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen wordt opengesteld.

De subsidie voor een activiteitenplan kan worden aangevraagd door de hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband binnen een sector. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze staan in artikel 16 van de regeling.

Om een subsidie aan te vragen, gebruikt u het digitale aanvraagformulier. In dit formulier vult u de gevraagde gegevens in. Ook wordt u gevraagd bijlagen te uploaden. Deze bijlagen kunt u voorafgaand aan uw aanvraag alvast maken. De formats voor deze bijlagen vindt u door de link te volgen.

Het digitale aanvraagformulier zelf wordt in de tweede helft van mei op het subsidieportaal gezet. U kunt het formulier vanaf dat moment al invullen zodat u het kunt indienen als het aanvraagtijdvak open gaat.

Let op: de kern van de aanvraag zit in de te uploaden bijlagen. Begin daarom tijdig met deze stukken. Voor de subsidieaanvraag moeten de volgende vier bijlagen worden ingediend:

Beoordeling aanvraag

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze beoordeling duurt maximaal 13 weken. Als uw aanvraag niet volledig is, of moet worden bijgesteld, krijgt u een schriftelijk verzoek om de missende informatie aan te vullen. De termijn van dertien weken staat stil tot het moment dat u de gevraagde informatie heeft verstrekt. In de praktijk kan het daarom betekenen dat de beslissing op uw aanvraag langer dan dertien weken duurt.

De ingediende en volledige aanvraag wordt beoordeeld, waarbij gekeken wordt of de activiteiten en de kosten subsidiabel zijn.

Bevoorschotting

In uw subsidieaanvraag kunt u een voorschot op de subsidie aanvragen. Dit voorschot is standaard 20% van het toegekende subsidiebedrag. Het wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald. Een samenwerkingsverband kan om 40% vragen bij aanvang van het project, maar dient dit dan wel al bij de subsidieaanvraag te onderbouwen. Vervolgens kan 1 jaar na start uitvoering van het project het voorschot oplopen tot 80%, mits een voortgangsrapportage is ingediend, begeleid met een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen.

Rapportage- en meldplicht

De hoofdaanvrager dient schriftelijke melding te maken wanneer blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht. Dit geldt ook als niet, niet tijdig of niet geheel aan de verplichtingen van de subsidie kan worden voldaan.

Indien de projectperiode langer is dan 12 maanden, dient de hoofdaanvrager na het eerste jaar van de projectperiode een voortgangsrapportage in.  In deze tussentijdse rapportage worden de tot dan toe behaalde resultaten en gemaakte kosten opgenomen. Bij deze voortgangsrapportage dient een overzicht met BSN van de betrokken RVU-deelnemers te worden gevoegd en tevens is de aanvrager verplicht een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen toe te voegen.

Eindrapportage en eindafrekening

Als de uitvoering van het activiteitenplan is afgerond en de projectperiode is verstreken, dient de hoofdaanvrager binnen 22 weken de aanvraag voor subsidievaststelling in. Hiervoor komt een apart elektronisch formulier beschikbaar. Bij deze aanvraag voor subsidievaststelling dient een activiteitenverslag, een financieel verslag, een overzicht van kosten per activiteit, een overzicht met BSN van de betrokken RVU-deelnemers middels een voorgeschreven format, en een einddeclaratie te worden ingediend.

Bij afronding van het project, wordt ook getoetst op de realisatie van de in de beschikking toegekende bedragen. Het gerealiseerde deel van de verleende subsidie voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid mag niet meer dan het daarvoor toegekende subsidiebedrag zijn. Ook mag het niet lager zijn dan 50% van het daarvoor toegekende subsidiebedrag. Mocht dit laatste toch minder zijn dan de helft, dan kan de subsidie worden verlaagd of op nihil worden vastgesteld.

Voor het onderdeel eerder uittreden geldt een dergelijke bepaling niet.