Aanvragen - sectoranalyse

Op deze pagina leest u hoe u de aanvraag voor de subsidie voor de sectoranalyse kunt indienen en hoe het proces daarna verloopt.

Het samenwerkingsverband

De aanvraag voor de vaste subsidie voor de sectoranalyse voor het uitvoeren en opstellen van een sectoranalyse moet worden gedaan door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Ook andere organisaties in een sector zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen of tussen één of meerdere branches.

Binnen het samenwerkingsverband wordt een hoofdaanvrager aangewezen. Als hoofdaanvrager kunnen optreden:

- een werkgeversorganisatie;

- een werknemersorganisatie;

- een O&O-fonds;

Hierbij geldt als voorwaarde dat de hoofdaanvrager ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat. De hoofdaanvrager maakt deel uit van het samenwerkingsverband, vertegenwoordigt het samenwerkingsverband en dient namens het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in op grond van de MDIEU.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking van de partijen in het samenwerkingsverband dient te worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt ook de hoofdaanvrager vermeld die door de samenwerkende partijen moet zijn gemachtigd om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen bij de aanvraag van de vaste subsidie voor een sectoranalyse.

De samenwerkingsovereenkomst dient te worden ondertekend door alle leden van het samenwerkingsverband, inclusief de hoofdaanvrager.

Op de website van Uitvoering Van Beleid is een model voor de samenwerkingsovereenkomst beschikbaar gesteld.

Eisen aan de aanvraag van de forfaitaire vergoeding

De aanvraagprocedure is zo eenvoudig mogelijk ingericht. Voor de aanvraag van de vaste subsidie voor de sectoranalyse wordt gebruik gemaakt van een beknopt digitaal aanvraagformulier dat via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid beschikbaar is gesteld. De aanvraag kan vanaf woensdag 1 september 2021, 09.00 uur tot en met donderdag 30 september 2021, 17.00 uur digitaal worden ingediend.

De subsidieaanvraag bevat in elk geval een beschrijving van de sector waarop de aanvraag betrekking heeft en de aanpak van de sectoranalyse. Daarnaast dient de eerder besproken samenwerkingsovereenkomst als bijlage bij de aanvraag te worden gevoegd, evenals de statuten van de leden van het samenwerkingsverband. Voor de precieze vereisten kunt u de MDIEU regeling raadplegen.

Eisen aan de uit te voeren sectoranalyse

De gesubsidieerde sectoranalyse dient aan de volgende eisen te voldoen:

  1. De sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit. 
  2. De sectoranalyse bevat:
    1. een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector;
    2. inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector;
    3. een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.

Op de website van Uitvoering Van Beleid is een model voor het opstellen van een sectoranalyse beschikbaar gesteld. 

Het staat het samenwerkingsverband vrij om te bepalen of zij de analyse vanuit de eigen organisaties laten opstellen, of dat zij hiervoor gebruik maken van externe expertise.

Indien ervoor gekozen wordt om gebruik te maken van externe expertise is het samenwerkingsverband wel gehouden aan de aanbestedingsregels zoals die gelden voor de eigen organisaties.

Het indienen van het verzoek tot vaststelling

De projectperiode voor het opstellen van een sectoranalyse duurt maximaal 12 weken.

Binnen 12 weken na de beslissing op de aanvraag en de uitbetaling van de forfaitaire vergoeding van 20.000 euro, dient het samenwerkingsverband de sectoranalyse te hebben opgesteld. De hoofdaanvrager krijgt na de 12 weken termijn een bericht met het verzoek

de sectoranalyse vervolgens binnen 4 weken aan te bieden aan Uitvoering van beleid. Dit heet formeel een verzoek tot vaststelling en gebeurt op eenzelfde wijze als het indienen van de aanvraag, namelijk door het beschikbaar gestelde formulier op het Subsidieportaal in te vullen.

De resultaten van de uitgevoerde sectoranalyse kunt u bij dit formulier voegen als bijlage.

Onder Uitvoeren en verantwoorden vindt u een model voor het opstellen van de sectoranalyse.

Het indienen van het verzoek tot vaststelling is een formaliteit. Het is de laatste stap in het subsidieproces. Mocht Uitvoering Van Beleid in de 4 weken na de projectperiode van 12 weken geen verzoek tot vaststelling hebben ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid de subsidieverlening in zijn geheel in te trekken. Het reeds uitbetaalde bedrag van 20.000 euro wordt dan bij de hoofdaanvrager teruggevorderd.

Contact

Mocht u vragen hebben over de aanvraagcriteria voor de vaste subsidie voor een sectoranalyse in het kader van de MDIEU, dan kunt u contact opnemen met Uitvoering Van Beleid door een e-mail te sturen naar postbus.MDI-EU@minszw.nl