Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 te raadplegen.

Projecten AMR’s

Projecten dienen te zijn gericht zijn op arbeidstoeleiding en sociale activering (vanaf het tweede tijdvak) van de volgende doelgroepen:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • statushouders en Oekraïense ontheemden
  • werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio een projectaanvraag indienen.

Aanvragen voor het eerste tijdvak dienen te worden ingediend tussen 3 oktober 2022, 9:00 uur en 15 december 2022, 17:00 uur. Het project duurt voor het eerste tijdvak 15 maanden