Over Arbeidsmarktregio’s (ESF+ 2021-2027)

Voor arbeidsmarktregio’s zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld voor het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het programma Europees Sociaal Fonds Plus.

Dit hoofdstuk van de regeling wordt toegevoegd om de besteding van deze middelen voor de activiteiten die vanuit de arbeidsmarktregio’s (hierna: AMR’s) met name door de gemeenten worden uitgevoerd, op nationaal niveau mogelijk te maken. Doel van deze regeling is om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt of bij het realiseren van meer (declarabele) uren werk. 

Op grond van de voorganger van de subsidieregeling ESF+ 2021-2027, de ESF-regeling 2014-2020, werden AMR’s voor vergelijkbare activiteiten gesubsidieerd. Teneinde een aansluitende en soepele overgang te bewerkstelligen van de subsidiëring op grond van die regeling, wordt voor het eerste tijdvak voor de AMR’s zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande inrichting en uitvoeringsstructuren van het ESF-programma 2014-2020.

Net als in vorige periodes ligt de focus van ESF+ op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Er zijn echter in vergelijking met de ESF 2014-2020 periode, waaronder ook het REACT-EU-onderdeel, ook kleine accentverschuivingen. De belangrijkste accentverschuiving vloeit voort uit de Europese afspraak dat er meer aandacht moet komen voor het bevorderen van sociale inclusie. Dit is nodig voor mensen waarbij de problemen zich opstapelen. Om mee te doen in de maatschappij hebben zij op meerdere gebieden in hun leven ondersteuning nodig. In de ESF+-periode wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding enerzijds en ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie en sociale inclusie anderzijds. Voor beide vormen van ondersteuning zullen de AMR’s in de ESF+ periode 2021-2027 subsidie kunnen aanvragen.

Het tijdvak dat nu wordt opengesteld is specifiek gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Een volgend tijdvak voor de AMR’s zal ook worden gericht op de bevordering van sociale inclusie en maatschappelijke participatie zoals in de regeling beschreven.

Aanvragers worden geacht om activiteiten te ontplooien op een manier die een bijdrage levert aan het bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie. Aanvragers wordt gevraagd dit toe te lichten in hun subsidieaanvraag.

Net als op grond van de ESF-regeling 2014-2020 zal de regeling met behulp van tijdvakken worden opengesteld. Aangezien REACT-EU tot 1 oktober 2022 loopt is het wenselijk dit tijdvak voor de AMR’s aansluitend open te stellen. Gekozen is centrumgemeenten, die namens de AMR een aanvraag indienen, in een relatief korte projectperiode van maximaal 15 maanden zoveel mogelijk de werkwijze te laten hanteren zoals zij gewend zijn onder ESF 2014-2020 en REACT-EU.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de regioaanvraag arbeidsmarktregio’s worden aangevraagd in de periode van 3 oktober 2022, 9:00 uur en 15 december 2022, 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor het eerste tijdvak bedraagt € 42 miljoen.

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. De subsidie per Arbeidsmarktregio bedraagt maximaal het bedrag zoals opgenomen in bijlage 3 van de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027. De subsidie per project bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.