CPB-rapport Haalbaarheid Quasi-experimentele Evaluatie

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzocht of de effectiviteit van afzonderlijke beleidsinstrumenten die door het ESF (mede) gefinancierd worden op een (quasi-)experimentele wijze geëvalueerd kan worden. Hiernaast is onderzocht of het haalbaar is om met een dergelijke methode te evalueren wat het netto-effect is van de inzet van de totale ESF-middelen.