Stand van zaken aanvragen Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Het aanvraagtijdvak voor de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is op 28 oktober jl. gesloten.  Voor dit tijdvak was 12,5 miljoen euro beschikbaar. Gedurende twee weken was het mogelijk om subsidie aan te vragen en zijn er 66 aanvragen ingediend. Het gevraagd subsidiebedrag is 12,7 miljoen euro.

Toetsing

Alle volledig ingediende aanvragen zijn in behandeling genomen en worden getoetst aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Daarbij beoordelen wij  o.a. de kwaliteit van het projectplan aan de hand van de criteria die genoemd zijn in artikel B22 van de subsidieregeling.  Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn krijgt de aanvrager de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Enkele aanvragers moeten de aanvraag nog completeren voordat wij deze inhoudelijk kunnen beoordelen.

Vervolg

De toekenning van subsidie hangt mede af van het totaal aangevraagde subsidiebedrag. Het budget is overvraagd en dit betekent dat de aanvragen met de hoogste score op de kwalitatieve criteria worden gehonoreerd. De aanvragen worden beschikt nadat alle aanvragen beoordeeld zijn. Dit kan maximaal 18 weken duren na de sluiting van het tijdvak. Aanvragers krijgen hierover bericht van het Agentschap SZW.

Meer informatie

Op onze website vindt u alle relevante informatie over deze regeling; van aanvraag tot uitvoeren en verantwoorden.