Voorbeeld aanvraag Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren: Werkplekleren in de techniek

Door het tempo waarop technologische en demografische veranderingen plaatsvinden binnen de techniek, ontstaat er binnen de technische sectoren een groeiend tekort aan technische en bekwame medewerkers. Bij- en omscholing is hiervoor een adequate oplossing, waarmee werknemers hun duurzame inzetbaarheid verhogen. Onderzoek laat zien dat informeel leren op de werkplek een krachtige manier is waarmee medewerkers nieuwe kennis opdoen en hun vaardigheden versterken. Het merendeel van de kennis en vaardigheden die een vakman bezit, worden via informele kennismiddelen overgeheveld. Werkplekleren is hiermee essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de techniek sector. In de praktijk ontbreekt het bij organisaties aan structuren en instrumenten om informeel leren tussen werknemers te faciliteren. Dit probleem manifesteert zich in verschillende technische sectoren en branches op vergelijkbare wijze.

De fondsen OTIB, OOM, OVP, OOMT en OCC hebben daarom gekozen om hun krachten te bundelen en een project op te zetten waarbij goede praktijken op het gebied van werkplekleren worden belicht. Door deze samenwerking kan de kennis over werkplekleren worden gebundeld en wordt het resultaat voor een groot aantal werkgevers en werknemers bereikbaar. A+O Metalektro neemt ook deel aan het project door middel van het beschikbaar stellen van informatie en het bijdragen aan de pilots. Het project adresseert twee thema’s binnen de ESF-regeling DI R&S (bevorderen van goed werkgeverschap/ opdrachtgeverschap en het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden).