Vraag 83: Inburgering

Vraag: Zijn kosten voor inburgering subsidiabel?

Antwoord: Nee, kosten voor inburgering zijn niet subsidiabel. De deelnemer moet deze kosten zelf betalen. Een uitzondering kan worden gemaakt als het traject al is gestart voor 2013 en de gemeente deze kosten heeft betaald.
Uitzondering hierop:
Sinds de toevoeging van de doelgroep vreemdelingen is in de Toelichting op de regeling expliciet aangegeven dat Taaltrainingen wel subsidiabel zijn.
Hoewel een taaltraining onderdeel kan zijn van een inburgeringstraject zou deze toch voor subsidie in aanmerking kunnen komen (ongeacht de start van een dergelijk traject) mits er sprake is van kosten voor de aanvrager en mits deze te isoleren zijn vanuit de rest van het traject.